Allt från nya gravstenar till renoveringar och säkringar av befintliga stenar

Renovering

ATT TÄNKA PÅ VID TEXTKOMPLETTERING – RENOVERING AV BEFINTLIG INSKRIPTION
Med tiden, och beroende på gravstenens placering, slits målade eller förgyllda inskriptioner. Hur ser den befintliga inskriptionen ut? Är den mer än fem år gammal kan det vara en god idé att göra en renovering på den gamla inskriptionen för att det inte ska bli för stora kontraster samt ser man till att all inskription sedan åldras i samma takt. Man fördröjer även arbetet med att måla om eller att omförgylla inskriptionerna. 

Det kan kan hända att sockeln som gravstenen står på, eller om det finns en underliggande sockel dold under marken, kan ha flyttat sig/hamnat snett med tiden, vilket inte är ovanligt om gravstenen står på lutande mark eller om marken är porös. Gravstenen kan ha “växt fast” på sockeln och lutningen visar sig när montering sker. Riktning och ommontering av synlig eller underliggande sockel ingår ej i ordinarie pris för hantering av gravstenen. Observerar vi lutning vid hämtning eller montering av gravstenen kontaktar vi kunden som får ta ställning till vidare arbete. 

UPPRÄTNING OCH SÄKRING AV LUTANDE GRAVSTENAR
Med tiden är det vanligt att gravstenar börja luta. Det kan bero på många orsaker. Jorden kan sjunka om det är en jordgrav, gravstenen är placerad på ett sådant ställe att den påverkas av markförhållanden; i en sluttning, under träd eller vid buskar där rötter påverkar sockel och gravsten eller väder och vind. Äldre gravstenar kan vara monterade på ett sätt som idag inte längre är godkänt. T.ex. materialet i en under mark liggande sockel eller att sockeln är monterad för grund enligt idag gällande rekommendationer. Det är viktigt att en gravsten är rätt monterad för att förhindra olyckor och skador. Kyrkogårdsförvaltningen gör kontroller och kontaktar gravrättsinnehavaren, som är ansvarig för att gravstenen står säkert, om så inte är fallet att en säkring måste utföras. Ibland lägger de ner gravstenen för att förhindra eventuella olyckor.

SÄKRINGSUPPDRAG
Lutar gravstenen eller står den ostadigt? Vi utför säkringsarbeten där vi dubbar gravstenen så att den åter står säkert. Vi följer alltid Centrala gravvårdskommitténs rekommendationer vid dubbning och montering. Ekelund & Zetterman stenhuggeri använder patenterade rostfria markdubb vid säkringsuppdrag, när uppdraget inte kräver speciella åtgärder. Det innebär att efter en säkring av gravstenen står den säkert i många år och materialet rostar ej.

ATT TÄNKA PÅ VID SÄKRINGSUPPDRAG, UPPRÄTNING OCH OMMONTERING AV GRAVSTENAR
Vid en korrekt dubbning eller ommontering ska gravstenen gå att röra lite. Den får ej sättas fast permanent i en sockel. Detta för att gravstenen ska gå att lyfta vid ommontering t.ex. efter en textkomplettering eller renovering. Vidare är det viktigt att känna till att efter en ommontering eller säkring ska gravstenen inte röras förrän tidigast en månad efter, då marken och tätningsmassorna kring fundament och sockel måste hinna sätta sig, samt om betong har använts som fundament ska hinna brinna klart.

Om du är i behov av någon av våra tjänster, tveka inte att kontakta oss.

Ekelund & Zetterman Stenhuggeri